Stadgarna

 

Stadgar för Nätradalens Företagarförening

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

 

Föreningens firma är Nätradalens Företagarförening.

 

§ 2

 

Föreningen är ett organ för näringsliv med syfte att främja utvecklingen av näringslivet inom området.

 

För att uppnå dessa mål ska föreningen främja näringsverksamhet genom att:

- vara ett socialt nätverk för företagare i bygden. Känn din bygd och de företag som finns här.

 

- delta i områdets utveckling via olika insatser som stärker bygdens attraktionskraft och skapar tillväxt. Målet är bättre service i bygden och att flera ska handla lokalt.

 

- verka för utveckling av befintliga företag.

 

- arbeta för att nya företag etableras inom olika branscher som stärker bygdens attraktionskraft samt öka möjligheter till trygg sysselsättning.

 

- samarbeta med kommunens näringslivsenhet i olika frågor som gynnar företagens utveckling i området.

 

- för att få flera besökare till området.

 

§ 3

 

Föreningen ska ta tillvara möjligheterna till samarbete med andra allmänna eller enskilda organ med syfte att samla resurserna till gemensamma insatser enligt de riktlinjer som föreningens stadgar i övrigt ger uttryck för.

 

§ 4

 

Föreningens styrelse består av 6-12 ledamöter och 3-6 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna utses av föreningsstämman (årsmötet) för en tid av högst 2 år i sänder. Bland ledamöterna utses ordförande för ett år i sänder.

 

 

§ 5

Ortens företag kan bli medlemmar och antagande av medlem fattas av styrelsen.

 

§ 6

 

Medlem för vilken förutsättning för medlemskap ej föreligger får uteslutas.

 

§ 7

 

Föreningens organ består av Föreningsstämma (årsmöte) styrelse och revisorer.

 

§ 8

 

Medlem deltar i föreningen med en röst oavsett företagets storlek.

 

§ 9

 

Medlem ska årligen erlägga en medlemsavgift till föreningen. Avgiften fastställs årligen av föreningsstämman (årsmötet). Till medlemskapet hör vidare en serviceavgift som fastställs av föreningsstämman.

 

§ 10

Medlem som ej erlagt avgift för de senaste två åren utesluts som medlem i föreningen.

 

§ 11

 

Omedelbart efter att styrelsen blivit vald sammanträder den och utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt kassör.

 

§ 12

 

Föreningen tecknas av kassör och ordförande i föreningen.

 

§ 13

 

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

 

§ 14

 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande. Styrelsen sammankallas när minst två ledamöter begär det.

 

§ 15

 

Styrelsen är beslutsför då två tredjedelar av styrelsen är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs bör om möjligt styrelsen vara fulltalig. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

§ 16

 

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. Av detta ska framgå vilka som varit närvarande och de beslut som fattats. Har skiljaktiga meningar förekommit ska detta antecknas i protokollet. Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en ledamot. Protokoll förs vid styrelsemöten.

 

§ 17

 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen i april månad, till vilken styrelsen kallar genom email, sociala medier och affischering minst två veckor före stämman. Vid stämman ska tryckta eller kopierade revisions- och verksamhetsberättelser tillhandahållas medlemmarna.

 

§ 18

 

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en revisor samt eventuellt en revisorssuppleant av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 19

 

Ledamot eller suppleant får inte delta i behandling av ärenden vars utgång kan medföra nytta eller skada för denne eller dennes närstående företag eller eljest särskild omständighet föreligger som kan rubba hans opartiskhet i ärendet som man drar nytta av för egen vinning.

 

§ 20

 

Beslutsändring av föreningens stadgar ska fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie stämma. Vid ordinarie föreningsstämma får medlem väcka förslag. Avser förslaget ändring av stadgarna, ska förslaget vara inlämnat till styrelsen minst 14 dagar före stämman. Styrelsen ska lämna skriftligt utlåtande över förslaget.

 

§ 21

 

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma då behov uppstår eller om minst 10 procent av medlemmarna skriftligen anhåller om detta. På extra föreningsstämma får inga andra ärenden behandlas än de som upptagits i kallelsen.

 

Kallelsen sker på samma sätt som kallelse till ordinarie föreningsstämma.

 

§ 22

 

Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor. En föreningsstämma ska vara ordinarie årsmöte. Förslaget om upplösning av föreningen ska på föreningsstämman som sist hålles biträdas av minst två tredjedelar av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar. Kallelse till den sista föreningsstämman får inte ske förrän den första föreningsstämman hållits. Om avvecklingen ger överskott ska överskottet användas till ändamål som reklam inom verksamhetsområdet.

 

 

§ 23

Vid föreningsstämman varje år ska följande ärenden förekomma:

 

1. Val av ordförande vid stämman

 

2. Val av sekreterare vid stämman

 

3. Fastställande av röstlängd

 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll

 

5. Fråga om stämman utlystes i behörig ordning

 

6. Verksamhetsberättelse

 

7. Redovisning av resultat och balansräkning

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 

9. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

10. Fråga om ersättning till styrelseledamöter och revisorer

 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

 

12. Val av ordförande, ordinarie styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

 

13. Val av revisor och eventuella revisor suppleanter

 

14. Val av två personer i valberedning

15. Fastställande av års- och serviceavgifter för kommande år

 

16. Övriga ärenden som stämman beslutar att behandla

 

 

Stadgarna är antagna vid Nätradalens Företagarförenings ordinarie föreningsstämma den 2016-04-07.

 

 

_____________________ _________________________

Bert Ulander Marianne Wiklund

Ordförande Kassör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info@natraforetagen.se

 

organisationsnummer

802501-9368

 

Bankgiro 5117-3466

Sidensjö Sparbank